POLITYKA PRYWATNOŚCI FIORD CENTRUM WSPINACZKOWE SP. Z O.O.

  1. Polityka prywatności

1. Polityka prywatności określa warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Klientów i Uczestników Fiord CW oraz Użytkowników strony internetowej fiord.center.

2. Administratorem danych osobowych jest Fiord Centrum Wspinaczkowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakrzew 47, 96-513 Nowa Sucha, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000716854, posiadającą NIP: 8371840112 oraz Regon: 369397997, zwane dalej „Fiord CW”.

3. Kontakt z Fiord CW w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem, e-mail: rodo@fiord.center

4. Użyty w Regulaminie termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Fiord CW zbiera dane osobowe Klientów, Uczestników oraz Użytkowników i chroni je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich przy zastosowaniu technicznych oraz organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

6. Fiord CW przetwarza dane osobowe Klientów, Uczestników i Użytkowników w związku ze świadczeniem usług związanych z przedmiotem działalności Fiord Centrum Wspinaczkowe spółka z o.o.

7. W celu skorzystania z usług Fiord CW, dokonania zapisu oraz rezerwacji wejść i zajęć zorganizowanych, Fiord CW przetwarza następujące dane osobowe:

a/ imię i nazwisko,

b/ data urodzenia,

c/ numer telefonu,

d/ adres mailowy.

8. W przypadku skorzystania z usług Fiord CW, dokonania zapisu oraz rezerwacji wejść i zajęć zorganizowanych na rzecz osoby niepełnoletniej, Fiord CW przetwarza następujące dane osobowe:

a/ imię i nazwisko osoby niepełnoletniej,

b/ data urodzenia osoby niepełnoletniej,

c/ imię i nazwisko opiekuna,

d/ numer telefonu opiekuna,

e/ adres mailowy opiekuna.

9. Podanie wyżej wymienionych danych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy z Fiord CW, w związku z czym niepodanie tych danych uniemożliwia skorzystanie z usług Fiord CW.

9. Po podaniu danych osobowych przez Klientów, Uczestników i Użytkowników, Fiord CW tworzy indywidualne konto Uczestnika, w którym odnotowywane są wizyty Uczestników w Fiord CW. Dzięki temu Uczestnik nie musi za każdym razem podawać swoich wszystkich danych, a jedynie te, które umożliwią Pracownikowi Fiord CW weryfikację jego tożsamości w celu skorzystania z usług Fiord CW.

10. W celu kontaktu w sprawach związanych z prowadzeniem marketingu usług Fiord CW oraz indywidulanych ofert, Fiord CW przetwarza następujące dane osobowe:

a/ imię i nazwisko

b/ data urodzenia

c/ numer telefonu

d/ adres mailowy.

11. Podanie wyżej wymienionych danych nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku braku ich wskazania, Fiord CW nie może przesyłać informacji o swojej bieżącej działalności oraz zindywidualizowanych ofertach.

12. W celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję przesłaną przez Klientów, Uczestników i Użytkowników, Fiord CW przetwarza zawarte w niej dane osobowe:

a/ imię i nazwisko,

b/ adres korespondencyjny,

c/ adres mailowy

d/ numer telefonu

13. Podanie wyżej wymienionych danych nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku braku ich wskazania niemożliwe będzie przesyłanie odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

14. Każdy Klient, Uczestnik i Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać maila na adres: rodo@fiord.center lub złożyć stosowne oświadczenie w siedzibie Fiord CW w Łodzi. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

15. Jeżeli Klient, Uczestnik i Użytkownik przekazuje Fiord CW jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

16. Fiord CW zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów, Uczestników i Użytkowników po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody, tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeśli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Fiord CW do retencji danych.

17. Podanie przez Klientów, Uczestników i Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne i zależy od ich decyzji. Jednak w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług oferowanych przez Fiord CW.

18. Dane, które udostępniają Klienci, Uczestnicy i Użytkownicy, wprowadzane są do Formularza Fiord CW i potwierdzane ich podpisem.

19. Istnieje również możliwość skorzystania z Formularza zamieszczonego na stronie internetowej fiord.center i udzielenia jako opiekun prawny zgody na skorzystanie z usług Fiord CW przez osobę niepełnoletnią.

20. W celach analitycznych związanych z administrowaniem stroną internetową Fiord CW może przetwarzać poniższe dane:

a/ adres IP,

b/ informacja o skorzystaniu ze strony internetowej Administratora,

c/ czas spędzony na stronie internetowej,

d/ odwiedzone podstrony.

20. Każdy Pracownik recepcji Fiord CW posiada stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.

21. Każdy upoważniony Pracownik recepcji Fiord CW może dokonać weryfikacji wieku Klienta i Uczestnika wpisanego w Formularzu. W przypadku braku uprawnień do samodzielnego korzystania z usług Fiord CF, Pracownik ma obowiązek nie wpuszczać takiego Klienta i Uczestnika na teren Fiord CW.

22. Jeśli Klient i Uczestnik nie zgadza się z decyzją podjętą przez Pracownika Fiord CW, ma prawo złożenia reklamacji mailowo na adres: info@fiord.center lub bezpośrednio w recepcji Fiord CW w Łodzi.

23. W uzasadnionych przypadkach Fiord CW przekazuje dane Klientów, Uczestników i Użytkowników swoim partnerom biznesowym świadczącym usługi związane z obsługą księgową, prawną, ubezpieczeniową, obsługą płatności oraz obsługą systemu informatycznego.

24. Dane osobowe Klientów, Uczestników i Użytkowników Fiord CW nie są przekazywane do jakichkolwiek państw trzecich.

25. Dane osobowe Klientów, Uczestników i Użytkowników Fiord CW przechowywane są tak długo, jak są niezbędne do zrealizowania umowy lub do spełnienia obowiązku prawnego. Po tym okresie zostają one nieodwracalnie zniszczone.

26. Dane osobowe przetwarzane są:

a/ 10 lat (osoby fizyczne) lub 3 lata (osoby prawne)

b/ 5 lat w odniesieniu do danych osobowych, które wiążą się z obowiązkiem wynikającym z prawa podatkowego

c/ do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody

27. Okresy w latach liczone są od końca roku, w którym Fiord CW rozpoczął przetwarzanie danych osobowych z wyjątkiem skorzystania przez Klienta, Uczestnika i Użytkownika z prawa usunięcia swoich danych osobowych.

28. Klient, Uczestnik i Użytkownik Fiord CW posiada prawo do:

a/ dostępu do swoich danych osobowych,

b/ usunięcia danych osobowych,

c/ aktualizacji bądź sprostowania danych osobowych,

d/ ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e/ sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

29. W przypadku wykazania przez Fiord CW istnienia prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych osobowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

30. Swoje uprawnienia Klient, Uczestnik i Użytkownik może zrealizować wysyłając maila na adres: rodo@fiord.center lub bezpośrednio w recepcji Fiord CW w Łodzi.

31. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, każdy Klient, Uczestnik i Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

32. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności, obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

  1. Pliki cookies oraz inne technologie śledzące

1. Fiord CW swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu Użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system internetowy Fiord CW oraz przez inne systemy należące do innych podmiotów, z usług których korzysta Fiord CW

2. Cookies wykorzystywane są w szczególności do:

a/ zapewnienia bezpieczeństwa – w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed dostępem nieupoważnionych osób,

b/ zapewnienia wydajności korzystania ze strony internetowej – do zapamiętywania ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie,

c/ zapamiętywania stanu sesji – do zapisywania informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej oraz do identyfikacji błędów,

d/ utrzymania stanu sesji,

e/ tworzenia statystyk – do korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych,

f/ zapewniania funkcji społecznościowych.

3. Przy pierwszej wizycie Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na użycie cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia w swojej przeglądarce internetowej i całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomień o zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej oraz ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności.

4. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookies w ramach poszczególnych przeglądarek Użytkownik może zapoznać się z poszczególnymi politykami prywatności tych przeglądarek.

5. Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniach Użytkownika, co pozwala na przechowywanie informacji oraz uzyskanie dostępu do tych informacji.

 

Rezerwuj