REGULAMIN KORZYSTANIA Z FIORD CENTRUM WSPINACZKOWE W ŁODZI

Fiord Centrum Wspinaczkowe Sp. z o.o. (dalej zwane „Fiord CW”) prowadzi strefę wspinaczkową w Łodzi (93-590), przy Alei Politechniki 10 i oferuje usługi związane z uprawianiem wspinaczki sportowej oraz rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Korzystanie z usług Fiord CW jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu. Regulamin powstał w trosce o maksymalne bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów oraz Uczestników. Postępowanie niezgodne z niniejszym Regulaminem oraz naruszenie zasad bezpieczeństwa może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia i stanowi podstawę do usunięcia z Fiord CW. Klienci i Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na wszystkie zapisy Regulaminu, nie mogą przebywać na terenie Fiord CW.

Uprawianie wspinaczki niesie ze sobą zwiększone ryzyko utraty zdrowia lub życia, nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tej dyscyplinie sportu. Każdy Klient i Uczestnik Fiord CW jest świadomy niebezpieczeństw, jakie może powodować uprawianie wspinaczki.

  1. Definicje

1. Fiord CW – Fiord Centrum Wspinaczkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzew 47, 96-513 Nowa Sucha, KRS 0000716854, NIP 8371840112 oraz oznaczone miejsca, w których znajdują się ścianki wspinaczkowe.

2. Klient – każda osoba, która przebywa na terenie Fiord CW w strefie ścian wspinaczkowych.

3. Uczestnik – każda osoba, która korzysta ze ścian wspinaczkowych.

4. Opiekun – opiekun prawny lub osoba, która bierze odpowiedzialność za niepełnoletnich Klientów i Uczestników.

5. Użytkownik – każda osoba dokonująca rezerwacji miejsc i zakupu usług w Fiord CW za pośrednictwem strony internetowej fiord.center.

6. Operator strony internetowej – Fiord Centrum Wspinaczkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzew 47, 96-513 Nowa Sucha, KRS 0000716854, NIP 8371840112.

  1. Postanowienia ogólne

1. Każdy nowy Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest podpisać Formularz Fiord CW bezpośrednio w siedzibie Fiord CW w Łodzi lub przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych udostępnionych przez Fiord CW. Tym samym potwierdza zapoznanie się i akceptację wszystkich treści Regulaminu oraz zobowiązuje się do podania wszystkich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2. Każdy Uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić zapoznanie się i akceptację wszystkich treści niniejszego Regulaminu przed wejściem do Fiord CW poprzez złożenie podpisu na Liście obecności i Oświadczeniu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Warunkiem przebywania na terenie Fiord CW oraz korzystania z jego oferty jest założenie aktualnie obowiązującej opaski wejściowej na rękę.

4. Uczestnik poprzez zakup biletu lub założenie aktualnie obowiązującej opaski wejściowej wyraża jednoznacznie zgodę na wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu.

5. W trosce o komfort i bezpieczeństwo każdy Klient oraz Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania poleceń Pracowników Fiord CW.

6. Każdy Uczestnik korzysta z oferty Fiord CW na własną i wyłączną odpowiedzialność oraz ryzyko. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich opiekunowie.

7. Uczestnik jest świadomy i akceptuje fakt, że Fiord CW jest całkowicie zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym urazy, uszkodzenia ciała oraz ich skutki powstałe na skutek korzystania z usług Fiord CW.

8. Fiord CW nie odpowiada za zgubienia, zniszczenia w przedmiotach należących do osób korzystających z jego usług.

9. Ze ściany wspinaczkowej samodzielnie mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

10. Osoby niepełnoletnie w wieku od 3 lat mogą korzystać z usług Fiord CW wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego, na podstawie Oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego/ opiekuna grupy zorganizowanej.

a/ Opiekun dzieci w wieku do 5 lat zobowiązany jest przebywać cały czas z dzieckiem.

b/ Dzieci w wieku od 5 lat do 16 lat mogą korzystać z usług Fiord CW pod opieką rodzica, innego opiekuna lub w ramach zajęć z instruktorem.

c/ Dzieci w wieku powyżej 16 lat mogą korzystać z usług Fiord CW na podstawie zgody rodzica/ opiekuna prawnego poświadczonej podpisem na Oświadczeniu Fiord CW.

d/ W przypadku grup zorganizowanych Oświadczenia składają ich opiekunowie.

11. Opiekunowie świadcząc nadzór nad dzieckiem, odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez to dziecko.

12. Fiord CW nie świadczy opieki nad osobami niepełnoletnimi, z wyjątkiem specjalnie zorganizowanych zajęć.

13. Korzystanie ze ścian wspinaczkowych na terenie Fiord CW zabronione jest:

a/ osobom z problemami ze zdrowiem, u których wysiłek fizyczny może zagrażać ich zdrowiu lub życiu oraz w złym stanie psychofizycznym,

b/ osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

14. Klient i Uczestnik Fiord CW akceptuje, że w celu bezpieczeństwa Fiord CW znajduje się pod nadzorem kamer rejestrujących.

15. Obraz z monitoringu wizyjnego może być utrwalony i należy do firmy zarządzającej obiektem. Może być on wykorzystywany do celów promocyjnych, do popularyzacji sportu i rekreacji.

16. Wykorzystanie wizerunku Klienta czy Uczestnika, utrwalonego jako szczegół całości widoku Fiord CW, może nastąpić bez dodatkowych należności z tego tytułu.

17. Klient oraz Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za niezachowanie szczególnej ostrożności, a w szczególności za skutki niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu. Odpowiedzialność obejmuje przede wszystkim wszelkie roszczenia w tym odszkodowawcze ze strony innych Klientów czy Uczestników Fiord CW.

18. Uczestnik nie może mieć żadnych przeciwskazań do uprawiania sportów i dobry stan zdrowia. Uczestnik lub jego opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia i mogące wyniknąć z tego powodu wypadki oraz ewentualne konsekwencje prawne.

19. Każdy Klient i Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Pracownika Fiord CW o wszelkich sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia innych (m.in. uszkodzenia/ awarie urządzeń znajdujących się w Fiord CW, nieprawidłowe zachowanie innych Uczestników).

20. Klient i Uczestnik, który nie będzie przestrzegał jakiegokolwiek zapisu w niniejszym Regulaminie, zostanie bezwzględnie wydalony z terenu Fiord CW.

  1. Postanowienia szczegółowe

1. Korzystanie ze ścian wspinaczkowych dozwolone jest tylko w czystym, sportowym obuwiu zamiennym.

2. Osoby przebywające na terenie Fiord CW zobowiązuje się do przestrzegania czystości oraz zasad kultury osobistej. Zabronione są zachowania stwarzające zagrożenie lub dyskomfort dla innych Uczestników.

3. Bezwzględnie zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian na ścianie przez Klientów i Uczestników. Do dokonywania zmian uprawnieni są jedynie Pracownicy Fiord CW i osoby przez nich wyznaczone.

4. Wspinanie bez asekuracji dozwolone jest w miejscach wyposażonych z materace (ścianka boulwarowa). W pozostałych miejscach jedynie przy zachowaniu ograniczenia wysokości nie przekraczającej pierwszej linii ekspresu.

5. Do wspinania i asekuracji Uczestnik może używać swojego sprzętu tylko w przypadku, kiedy spełnia on odpowiednie atesty (CE, UIAA, EN, DIN), jego stan techniczny jest dobry oraz poszczególne elementy wyposażenia są ze sobą kompatybilne. Do asekuracji niedozwolone jest używanie ósemki i asekuracji z półwyblinki. Pracownicy Fiord CW mają prawo zabronić używania sprzętu niespełniającego odpowiednich kryteriów.

6. Wspinanie z asekuracją górną dozwolone jest tylko na drogach wyposażonych w stanowiska asekuracyjne i liny. Do asekuracji „na wędkę” dopuszczone są wyłącznie osoby, które udokumentują odbycie odpowiedniego szkolenia z tego zakresu, które potwierdza ich kompetencje i umiejętności.

7. Wspinanie z asekuracją dolną dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyposażonych w punkty asekuracyjne (ekspresy/przeloty). Do wspinania i asekuracji z dolną asekuracją dopuszczone są wyłącznie osoby, które udokumentują odbycie odpowiedniego szkolenia z tego zakresu, które potwierdza ich kompetencje i umiejętności.

8. Podczas wspinania z dolną asekuracją (z dołem/prowadzenie) należy bezwzględnie wpinać się we wszystkie przeloty będące w linii drogi.

9. Do asekuracji można używać wyłącznie przyrządu asekuracyjnego opatrzonego właściwym atestem (UIAA).

10. Do łączenia liny z uprzężą (tzw. wiązania się) Fiord CW zaleca węzeł podwójna ósemka. Dopuszczone jest wiązanie się z innymi węzłami stosowanymi we wspinaniu (węzłami, które są do tego przeznaczone, np. skrajny tatrzański), jednak w takim przypadku, Uczestnik korzystający z takiego węzła, robi to na wyłączną własną odpowiedzialność i ponosi konsekwencje jego działania.

11. Na drugim końcu liny musi być zawsze zawiązany węzeł (ósemka, podwójna kluczka, połówka podwójnego zderzakowego).

12. Każdy wspinacz i asekurant mają obowiązek dokonać wzajemnej kontroli przed rozpoczęciem wspinania. Uczestnicy wspinający się z autoasekuracją powinni sprawdzić poprawność przypięcia się do systemu asekuracyjnego.

13. Przed rozpoczęciem wspinania z autoasekuracją należy upewnić się, że urządzenie działa poprawnie.

14. Osoba asekurująca powinna stać w odległości maksymalnie 2 metrów od pierwszego punktu asekuracyjnego. Osoba asekurująca „na wędkę” powinna stać w obrysie do 2 metrów rzutu pionowego stanowiska.

15. Należy zachować bezpieczną odległość między wspinającymi się Uczestnikami, zarówno podczas wspinania „na wędkę”, z dołem czy z wykorzystaniem automatów.

16. Po zakończeniu wspinaczki z dolną asekuracją, linę należy niezwłocznie ściągnąć.

17. Uczestnik może korzystać z automatycznych urządzeń asekuracyjnych (automatów) pod warunkiem odbycia szkolenia przeprowadzonego przez Pracownika Fiord CW.

18. Uczestnicy niepełnoletni po przypięciu się do automatu (przypięcie taśmy asekuracyjnej z karabinkiem do łącznika uprzęży) muszą być sprawdzeni przez opiekuna.

19. Opiekunowie Uczestników zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas przebywania ich podopiecznych na ściance boulderowej.

20. Uczestnik, który korzysta z automatu musi wspinać się w zakresie działania urządzenia i uważać na efekt wahadła. Zabrania się przypinania do ekspresów.

21. Wspinanie bez asekuracji dozwolone jest wyłącznie na ścianie boulderowej (niska ściana bez lin, z materacem).

22. W Fiord CW jedynymi osobami, które mogą prowadzić szkolenie są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (instruktorzy MSiE, PZA, FIORD).

23. Instruktor szkolący ma obowiązek każdorazowo poinformować Pracownika Fiord CW o prowadzonym szkoleniu.

24. Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz za ewentualne szkody wyrządzone przez kursantów.

25. Instruktor szkolący przeprowadzający szkolenia w Fiord CW zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających jego uprawnienia oraz aktualną polisę OC. Musi być on wpisany do „rejestru instruktorów Fiord CW”.

26. Pracownicy Fiord CW uprawnieni są do weryfikacji umiejętności Uczestnika, który zamierza się wspinać i asekurować. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pracownik ma obowiązek odmówić Uczestnikowi korzystania ze ściany wspinaczkowej.

27. Zabronione jest:

a/ wspinanie się bez odpowiedniego obuwia,

b/ palenie papierosów, spożycie alkoholu oraz jakichkolwiek środków psychoaktywnych,

c/ zmian w sprzęcie asekuracyjnym po sprawdzeniu przez instruktora,

d/ pozostawianie jakichkolwiek przedmiotów w strefie zeskoku i/lub na materacach,

e/ wspinanie się pod inną osobą, która znajduje się już na ścianie,

f/ wspinanie z przedmiotami, które mogą wypaść (np. telefon),

g/ przeszkadzanie osobom asekurującym,

h/ stanie, siedzenie, przechodzenie pod Uczestnikiem wspinającym się na boulderowni,

i/ wspinanie się bez asekuracji powyżej 2 metrów,

j/ wykonywanie innych czynności podczas asekuracji (np. używanie telefonu, robienie zdjęć)

k/ przebywanie pomiędzy osobą asekurującą z dołem a ścianą.

28. Asekuracja wzajemna Uczestników niepełnoletnich dozwolona jest tylko pod nadzorem Instruktora, który bierze pełną odpowiedzialność za tych Uczestników. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Uczestnicy niepełnoletni posiadają udokumentowaną klasę mistrzowską.

  1. Dodatkowe postanowienia dotyczące sekcji oraz innych zajęć zorganizowanych

1. Członkami sekcji mogą być Uczestnicy w wieku od 5 lat.

2. O przydziale do grup sekcyjnych decyduje Pracownik Fiord CW.

3. Fiord CW zastrzega sobie możliwość odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn niezależnych od siebie.

4. Szczegółowy zakres działań sekcji to:

a/ treningi, podnoszenie kwalifikacji,

b/ organizowanie zajęć wyjazdowych na inne obiekty zamknięte i w terenie,

c/ organizowanie zawodów,

d/ reprezentowanie Fiord CW poprzez udział w zawodach.

5. Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do regularnych płatności miesięcznych składek sekcyjnych.

6. Nieterminowe regulowanie składki miesięcznej może skutkować niedopuszczeniem do zajęć lub wydaleniem z sekcji.

7. W uzasadnionym przypadku (kontuzja) Uczestnik może zostać zawieszony w sekcji. W takim przypadku o wysokości składki decyduje Fiord CW.

8. W przypadku więcej niż dwóch nieuzasadnionych nieobecności Uczestnik może zostać usunięty z sekcji.

  1. Polityka prywatności

1. Polityka prywatności określa warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Klientów i Uczestników Fiord CW oraz Użytkowników strony internetowej fiord.center.

2. Administratorem danych osobowych jest Fiord Centrum Wspinaczkowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakrzew 47, 96-513 Nowa Sucha, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000716854, posiadającą NIP: 8371840112 oraz Regon: 369397997, zwane dalej „Fiord CW”.

3. Kontakt z Fiord CW w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem, e-mail: rodo@fiord.center

4. Użyty w Regulaminie termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Fiord CW zbiera dane osobowe Klientów, Uczestników oraz Użytkowników i chroni je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich przy zastosowaniu technicznych oraz organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

6. Fiord CW przetwarza dane osobowe Klientów, Uczestników i Użytkowników w związku ze świadczeniem usług związanych z przedmiotem działalności Fiord Centrum Wspinaczkowe spółka z o.o.

7. W celu skorzystania z usług Fiord CW, dokonania zapisu oraz rezerwacji wejść i zajęć zorganizowanych, Fiord CW przetwarza następujące dane osobowe:

a/ imię i nazwisko,

b/ data urodzenia,

c/ numer telefonu,

d/ adres mailowy.

8. W przypadku skorzystania z usług Fiord CW, dokonania zapisu oraz rezerwacji wejść i zajęć zorganizowanych na rzecz osoby niepełnoletniej, Fiord CW przetwarza następujące dane osobowe:

a/ imię i nazwisko osoby niepełnoletniej,

b/ data urodzenia osoby niepełnoletniej,

c/ imię i nazwisko opiekuna,

d/ numer telefonu opiekuna,

e/ adres mailowy opiekuna.

9. Podanie wyżej wymienionych danych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy z Fiord CW, w związku z czym niepodanie tych danych uniemożliwia skorzystanie z usług Fiord CW.

9. Po podaniu danych osobowych przez Klientów, Uczestników i Użytkowników, Fiord CW tworzy indywidualne konto Uczestnika, w którym odnotowywane są wizyty Uczestników w Fiord CW. Dzięki temu Uczestnik nie musi za każdym razem podawać swoich wszystkich danych, a jedynie te, które umożliwią Pracownikowi Fiord CW weryfikację jego tożsamości w celu skorzystania z usług Fiord CW.

10. W celu kontaktu w sprawach związanych z prowadzeniem marketingu usług Fiord CW oraz indywidulanych ofert, Fiord CW przetwarza następujące dane osobowe:

a/ imię i nazwisko

b/ data urodzenia

c/ numer telefonu

d/ adres mailowy.

11. Podanie wyżej wymienionych danych nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku braku ich wskazania, Fiord CW nie może przesyłać informacji o swojej bieżącej działalności oraz zindywidualizowanych ofertach.

12. W celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję przesłaną przez Klientów, Uczestników i Użytkowników, Fiord CW przetwarza zawarte w niej dane osobowe:

a/ imię i nazwisko,

b/ adres korespondencyjny,

c/ adres mailowy

d/ numer telefonu

13. Podanie wyżej wymienionych danych nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku braku ich wskazania niemożliwe będzie przesyłanie odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

14. Każdy Klient, Uczestnik i Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać maila na adres: rodo@fiord.center lub złożyć stosowne oświadczenie w siedzibie Fiord CW w Łodzi. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

15. Jeżeli Klient, Uczestnik i Użytkownik przekazuje Fiord CW jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

16. Fiord CW zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów, Uczestników i Użytkowników po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody, tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeśli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Fiord CW do retencji danych.

17. Podanie przez Klientów, Uczestników i Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne i zależy od ich decyzji. Jednak w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług oferowanych przez Fiord CW.

18. Dane, które udostępniają Klienci, Uczestnicy i Użytkownicy, wprowadzane są do Formularza Fiord CW i potwierdzane ich podpisem.

19. Istnieje również możliwość skorzystania z Formularza zamieszczonego na stronie internetowej fiord.center i udzielenia jako opiekun prawny zgody na skorzystanie z usług Fiord CW przez osobę niepełnoletnią.

20. W celach analitycznych związanych z administrowaniem stroną internetową Fiord CW może przetwarzać poniższe dane:

a/ adres IP,

b/ informacja o skorzystaniu ze strony internetowej Administratora,

c/ czas spędzony na stronie internetowej,

d/ odwiedzone podstrony.

20. Każdy Pracownik recepcji Fiord CW posiada stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.

21. Każdy upoważniony Pracownik recepcji Fiord CW może dokonać weryfikacji wieku Klienta i Uczestnika wpisanego w Formularzu. W przypadku braku uprawnień do samodzielnego korzystania z usług Fiord CF, Pracownik ma obowiązek nie wpuszczać takiego Klienta i Uczestnika na teren Fiord CW.

22. Jeśli Klient i Uczestnik nie zgadza się z decyzją podjętą przez Pracownika Fiord CW, ma prawo złożenia reklamacji mailowo na adres: info@fiord.center lub bezpośrednio w recepcji Fiord CW w Łodzi.

23. W uzasadnionych przypadkach Fiord CW przekazuje dane Klientów, Uczestników i Użytkowników swoim partnerom biznesowym świadczącym usługi związane z obsługą księgową, prawną, ubezpieczeniową, obsługą płatności oraz obsługą systemu informatycznego.

24. Dane osobowe Klientów, Uczestników i Użytkowników Fiord CW nie są przekazywane do jakichkolwiek państw trzecich.

25. Dane osobowe Klientów, Uczestników i Użytkowników Fiord CW przechowywane są tak długo, jak są niezbędne do zrealizowania umowy lub do spełnienia obowiązku prawnego. Po tym okresie zostają one nieodwracalnie zniszczone.

26. Dane osobowe przetwarzane są:

a/ 10 lat (osoby fizyczne) lub 3 lata (osoby prawne)

b/ 5 lat w odniesieniu do danych osobowych, które wiążą się z obowiązkiem wynikającym z prawa podatkowego

c/ do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody

27. Okresy w latach liczone są od końca roku, w którym Fiord CW rozpoczął przetwarzanie danych osobowych z wyjątkiem skorzystania przez Klienta, Uczestnika i Użytkownika z prawa usunięcia swoich danych osobowych.

28. Klient, Uczestnik i Użytkownik Fiord CW posiada prawo do:

a/ dostępu do swoich danych osobowych,

b/ usunięcia danych osobowych,

c/ aktualizacji bądź sprostowania danych osobowych,

d/ ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e/ sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

29. W przypadku wykazania przez Fiord CW istnienia prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych osobowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

30. Swoje uprawnienia Klient, Uczestnik i Użytkownik może zrealizować wysyłając maila na adres: rodo@fiord.center lub bezpośrednio w recepcji Fiord CW w Łodzi.

31. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, każdy Klient, Uczestnik i Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

32. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności, obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

  1. Zasady rezerwacji miejsc i zakupu usług drogą internetową w Fiord CW za pośrednictwem strony internetowej fiord.center

1. Niniejsze zasady określają warunki dokonywania rezerwacji oraz zakupu usług w Fiord CW za pośrednictwem strony internetowej fiord.center, która jest zarządzana i obsługiwana przez Operatora strony internetowej.

2. Operator strony internetowej świadczy usługi za pośrednictwem strony internetowej w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji i/lub zakupu usług za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować wszystkie zapisy Regulaminu oraz potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie akceptacji w oknie otwieranym automatycznie na stronie internetowej.

4. Rezerwacji miejsc i zakupu usług można dokonywać na stronie internetowej fiord.center.

5. W celu rezerwacji lub zakupu usług, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić odpowiedni formularz rezerwacji, który znajduje się na stronie internetowej poprawnymi i aktualnymi danymi oraz stosować się do instrukcji. Nie zastosowanie się do instrukcji może skutkować brakiem możliwości zarezerwowania lub zakupu usług.

6. W przypadku nieprawidłowości w działaniu formularza rezerwacji lub zakupu usług zamieszczonych na stronie internetowej, należy skontaktować się z Operatorem strony internetowej drogą elektroniczną na mail info@fiord.center. Kontakt mailowy jest również podstawą i warunkiem składania reklamacji z tytułu utrudnień zakupu usług drogą internetową.

7. Użytkownik, który dokonał rezerwacji i zapłacił za usługę, w celu anulowania rezerwacji najpóźniej na 24 godziny od daty rozpoczęcia usługi, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Fiord CW w recepcji w Łodzi. Anulowanie rezerwacji po tym terminie oznacza przepadek wpłaty.

8. Użytkownik przed skorzystaniem z usług zobowiązany jest przedstawić numer rezerwacji w recepcji, co stanowi podstawę do wydania aktualnej opaski wejściowej.

9. Zakup usług drogą elektroniczną nie upoważnia do odbioru opaski wejściowej poza kolejnością.

10. Użytkownik, który dokona opłaty usługi lecz nie wypełni Oświadczenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i nie odbierze opaski wejściowej, nie może zostać wpuszczony na teren Fiord CW. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia składa opiekun prawny, w przypadku grup zorganizowanych oświadczenia składa opiekun grupy. Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej fiord.center.

11. Użytkownik może zapłacić za usługi za pomocą form płatności udostępnionych przez przelewy24.pl.

12. Kwoty wskazane w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej fiord.center oraz w potwierdzeniu zamówienia są kwotami brutto i zawierają podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Reklamacje dotyczące płatności Użytkownik może zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej przelewy24.pl.

14. Zakupione usługi nie podlegają wymianie.

  1. Pliki cookies oraz inne technologie śledzące

1. Fiord CW swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu Użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system internetowy Fiord CW oraz przez inne systemy należące do innych podmiotów, z usług których korzysta Fiord CW

2. Cookies wykorzystywane są w szczególności do:

a/ zapewnienia bezpieczeństwa – w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed dostępem nieupoważnionych osób,

b/ zapewnienia wydajności korzystania ze strony internetowej – do zapamiętywania ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie,

c/ zapamiętywania stanu sesji – do zapisywania informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej oraz do identyfikacji błędów,

d/ utrzymania stanu sesji,

e/ tworzenia statystyk – do korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych,

f/ zapewniania funkcji społecznościowych.

3. Przy pierwszej wizycie Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na użycie cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia w swojej przeglądarce internetowej i całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomień o zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej oraz ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności.

4. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookies w ramach poszczególnych przeglądarek Użytkownik może zapoznać się z poszczególnymi politykami prywatności tych przeglądarek.

5. Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniach Użytkownika, co pozwala na przechowywanie informacji oraz uzyskanie dostępu do tych informacji.

  1. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące procesu rezerwacji i zakupu usług za pośrednictwem strony internetowej fiord.center w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.

2. Reklamację należy przesłać do Operatora ściany internetowej za pomocą poczty elektronicznej na adres info@fiord.center.

3. Użytkownik zobowiązany jest do wskazania, czego dotyczy reklamacja oraz podać numer rezerwacji i transakcji. Operator strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Użytkownika, w tym podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

4. Operator strony internetowej rozpatrzy reklamację w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

5. Operator strony internetowej poinformuje Użytkownika o rezultacie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

  1. Informacje dodatkowe

1. Operator strony internetowej może sprawdzić prawidłowość podanych danych przez Użytkownika w procesie zakupu usług oraz tożsamości osób składających Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.

2. W przypadku podania nieprawdziwych danych przez Użytkownika w procesie zakupu usług lub złożenia wadliwego oświadczenia z zapoznaniu się z Regulaminem, Operator strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności ewentualnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

3. Użytkownik dokonujący zakupu usług z kartą Multisport, zobowiązany jest do jej okazania w recepcji Fiord CW wraz z dowodem tożsamości.

4. Zakup usług z kartą Multisport odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez operatora tej karty.

5. Fiord CW zarządza firma Fiord Centrum Wspinaczkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzew 47, 96-513 Nowa Sucha.

6. Korespondencję należy kierować na powyższy adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres: info@fiord.center

  1. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie internetowej fiord.center, co umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w widocznym miejscu w recepcji Fiord CW w Łodzi.

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez firmę Fiord Centrum Wspinaczkowe Sp. z o. o. O planowanych zmianach Fiord CW poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając je na stronie internetowej fiord.center oraz w recepcji Fiord CW w Łodzi.

 

Rezerwuj